Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Procedura obron prac dyplomowych

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora UMK z dnia 4.06.2020r.) Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

 1. Postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego wszczyna się na wniosek studenta. Wniosek o wszczęcie postępowania student składa do dziekana wydziału, za pośrednictwem promotora minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (wzór wniosku określazałącznik nr 1 do ZR nr 126).
 2. Student wypełnia część A wniosku.
 3. Promotor opiniuje wniosek studenta, wypełnia część B wniosku proponując recenzenta i termin egzaminu dyplomowego oraz zatwierdzając tłumaczenie tytułu pracy na j. angielski a następnie przesyła skan wniosku do dziekanatu lub dostarcza osobiście.
 4. W przypadku kiedy promotor stwierdza, że tytuł pracy w języku angielskim wymaga weryfikacji, student składa wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia (zał. nr 4 ZR nr 126), skan wniosku wysyła do zespołu ds. weryfikacji tłumaczeń na adres spnjo@umk.pl. Wniosek po zatwierdzeniu student przesyła do dziekanatu.

UWAGA! Rozpatrzeniu podlegają jedynie kompletnie wypełnione wnioski (pracownik dziekanatu nie ma możliwości dopisywania brakujących danych na wniosku).

 1. Pracownik dziekanatu przekazuje wniosek o wszczęcie procedury wraz z wydrukiem karty okresowych osiągnięć oraz ewentualnym potwierdzeniem poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej do zatwierdzenia Dziekanowi.
 2. Student przesyła lub dostarcza osobiście do dziekanatu skan lub oryginał podstawowego katalogu osiągnięć (zał. nr 7 ZR nr 126).
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez Dziekana wniosku pracownik dziekanatu wprowadza dane do systemu USOS i uruchamia proces archiwizacji pracy dyplomowej w APD oraz kartę obiegową.

Niezwłocznie po uruchomieniu w systemie procesu archiwizacji student wprowadza  do systemu USOS w zakładce Archiwum Prac Dyplomowych (APD) następujące dane:

 1. Po zatwierdzeniu przez promotora danych w APD student dostarcza do dziekanatu egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowane z systemu APD dla promotora lub recenzenta jeśli promotor o takie egzemplarze wnioskował.
 1. Promotor po zatwierdzeniu danych w APD sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym JSA.
 2. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora w APD, promotor i recenzent sporządzają recenzje najpóźniej 3 dni przed obroną i dostarczają je, do dziekanatu, w wersji papierowej, najpóźniej w dniu obrony.
 3. Promotor razem z recenzją dostarcza do dziekanatu podpisany raport z badania antyplagiatowego JSA wraz z wnioskami i zalecaniami.
 4. Dziekan w porozumieniu z promotorem wskazuje przewodniczącego komisji. Funkcję przewodniczącego może pełnić dziekan, prodziekan, bądź inny pracownik wydziału co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego.
 5. Przewodniczący komisji odbiera z dziekanatu protokół.
 6. Przewodniczący, niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, dostarcza do dziekanatu protokół.

Załącznik nr 1: Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego
Załącznik nr 2: Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
Załącznik nr 3: Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
Załącznik nr 4: Potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski
Załącznik nr 7: Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu