Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Procedura obron prac dyplomowych w formie zdalnej

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w zakresie przeprowadzania i dokumentowania egzaminu w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem Nr 94 Rektora UMK z dnia 4.05.2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 125 Rektora UMK z 4 czerwca 2020.

Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego wszczyna się na wniosek złożony przez studenta, za pośrednictwem promotora. Do wniosku student dołącza oświadczenie, że praca została napisana samodzielnie oraz zgodę na udostępnienie pracy dla potrzeb działalności dydaktycznej i naukowej (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ZR nr 125).

Student i Promotor przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (załącznik nr 5 do ZR nr 94 ). Treść załącznika poniżej:

 1. Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej oraz student zobowiązani są do dysponowania na czas przeprowadzenia egzaminu dyplomowego sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz łączem umożliwiającym przesyłanie danych video z zapewnieniem wystarczającej jakości transmisji danych.
 2. W dniu egzaminu dyplomowego na 10-15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu przewodniczący komisji sprawdza połączenie (dostępność) z wszystkimi uczestnikami wideokonferencji. Podczas egzaminu muszą być włączone kamery i mikrofony wszystkich uczestniczących w nim osób.
 3. Przewodniczący sprawdza czy wszyscy członkowie komisji oraz student widzą się jednocześnie, prosząc każdą z osób o potwierdzenie. Ponadto prosi studenta, aby podczas trwania egzaminu zdalnego cały czas był widziany i słyszany, a ewentualne usterki techniczne np. zanikanie obrazu, problemy z dźwiękiem itp. utrudniające uczestnictwo w egzaminie zgłaszał na bieżąco.
 4. Przewodniczący prosi uczestników wideokonferencji o wyrażenie gotowości do prze-prowadzenia egzaminu zdalnego. Ogłasza moment rozpoczęcia egzaminu  i rozpoczyna jego rejestrację.
 5. Za prawidłowy przebieg egzaminu odpowiada przewodniczący.
 6. Przewodniczący weryfikuje dane osobowe studenta, następnie informuje studenta  o zakazie korzystania w czasie egzaminu z zewnętrznych źródeł wiedzy (np. nośników technicznych, książek, notatek, pomocy naukowych czy osób trzecich).
 7. Jeśli w czasie odpowiedzi studenta na dane pytanie połączenie zostanie zerwane, przewodniczący podejmuje próbę jego ponownego nawiązania, przy czym próba podejmowana jest maksymalnie trzykrotnie w okresie 5 minut. Jeśli połączenie zostanie przywrócone, pytanie zostaje unieważnione.
 8. Jeżeli w trakcie egzaminu dojdzie do trwałego przerwania połączenia pomiędzy członkami komisji albo pomiędzy komisją a zdającym egzamin studentem, przewodniczący komisji podejmuje decyzję czy przebieg egzaminu do momentu przerwania połączenia pozwala komisji ocenić egzamin i:

           1) stwierdza zakończenie egzaminu i wystawienie oceny; albo 

           2) unieważnia egzamin.

 1. Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego unieważnieniu odnotowuje się w protokole egzaminu.
 2. Po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący informuje, że komisja rozpoczyna obrady i nastąpi rozłączenie ze studentem, a po ich zakończeniu połączenie zostanie przywrócone.
 3. Po ponownym połączeniu ze studentem, przewodniczący komisji informuje studenta o ustalonym przez komisję wyniku egzaminu dyplomowego i ogłasza decyzję w sprawie nadania właściwego tytułu zawodowego. 
 4. Egzamin dyplomowy uznaje się za zakończony i następuje rozłączenie z poszczególnymi uczestnikami wideokonferencji.

Warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego (magistra lub licencjata) jest zrealizowanie programu studiów, uzyskanie odpowiedniej liczby pkt. ECTS oraz wpisanie przez prowadzących wszystkich ocen w systemie USOS.

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania student składa do dziekana wydziału, za pośrednictwem promotora minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Student wypełnia część A wniosku o wszczęcie postępowania (zał. nr 1 ZR nr 125) wpisując tytuł pracy w języku polskim i angielskim następnie podpisany skan dokumentu wysyła do promotora.
 3. Promotor opiniuje wniosek studenta, wypełnia część B wniosku proponując recenzenta i termin egzaminu dyplomowego oraz zatwierdzając tłumaczenie tytułu pracy na j. angielski a następnie przesyła skan wniosku do dziekanatu.
 4. W przypadku kiedy promotor stwierdza, że tytuł pracy w języku angielskim wymaga weryfikacji, student składa wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia (zał. nr 3 ZR nr 94), skan wniosku wysyła do zespołu ds. weryfikacji tłumaczeń na adres spnjo@umk.pl. Wniosek po zatwierdzeniu student przesyła do dziekanatu.

UWAGA! Rozpatrzeniu podlegają jedynie kompletnie wypełnione wnioski (pracownik dziekanatu nie ma możliwości dopisywania brakujących danych na wniosku).

 1. Pracownik dziekanatu przekazuje wniosek o wszczęcie procedury wraz z wydrukiem karty okresowych osiągnięć oraz ewentualnym potwierdzeniem poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej do zatwierdzenia Dziekanowi.
 2. Student przesyła do dziekanatu skan podstawowego katalogu osiągnięć (zał. nr 7 ZR nr 126)
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez Dziekana wniosku pracownik dziekanatu wprowadza dane do systemu USOS i uruchamia proces archiwizacji pracy dyplomowej w APD oraz kartę obiegową.

Niezwłocznie po uruchomieniu w systemie procesu archiwizacji student wprowadza  do systemu USOS w zakładce Archiwum Prac Dyplomowych (APD) następujące dane:

 1. Po zatwierdzeniu przez promotora danych w APD student dostarcza do dziekanatu (pocztą lub osobiście)  egzemplarze pracy dyplomowej wydrukowany z systemu APD dla promotora lub recenzenta jeśli promotor o takie egzemplarze wnioskował.
 1. Promotor po zatwierdzeniu danych w APD sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym JSA.
 2. Po zatwierdzeniu pracy przez promotora w APD, promotor i recenzent sporządzają recenzje najpóźniej 3 dni przed obroną i dostarczają je, do dziekanatu, w wersji papierowej, najpóźniej w dniu obrony.
 3. Promotor razem z recenzją dostarcza do dziekanatu podpisany raport z badania antyplagiatowego JSA wraz z wnioskami i zalecaniami.
 4. Dziekan w porozumieniu z promotorem wskazuje przewodniczącego komisji. Funkcję przewodniczącego może pełnić dziekan, prodziekan, bądź inny pracownik wydziału co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego.
 5. Przewodniczący komisji odbiera z dziekanatu protokół.
 6. Następuje przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej.
 1. Przewodniczący komisji wypełnia protokół, a na drugiej stronie protokołu opisuje przebieg egzaminu. Członkowie komisji podpisują protokół. UWAGA!Nagranie z przebiegu obrony po sporządzeniu protokołu i dostarczeniu go do dziekanatu może zostać usunięte.
 2. Przewodniczący, niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, dostarcza do dziekanatu protokół.

Załącznik nr 1 (zarządzenie nr 125): Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej
Załącznik nr 1 (zarządzenie nr 126): Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego
Załącznik nr 2: Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
Załącznik nr 3: Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
Załącznik nr 4: Potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski
Załącznik nr 7: Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu