Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Kognitywistyka z certyfikatem

Studenci siedzą przy stole, uśmiechają się
fot. Andrzej Romański

Kognitywistyka UMK I i II stopnia prowadzona w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych otrzymała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały Kierunek". Jest to pierwsze wyróżnienie tego typu od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jakie otrzymały studia prowadzone na UMK.

W październiku 2023 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę pozytywną kognitywistyce, a w raporcie z wizytacji zawarto szereg dobrych praktyk stosowanych na tym kierunku, które były podstawą certyfikatu "Doskonały Kierunek". PKA doceniła wysiłek, rozmach, innowacyjność, współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, poziom naukowy i dydaktyczny, jak również wkład pracowników uczących na kognitywistyce oraz zaangażowanie Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu w tworzenie unikalnego kierunku studiów. Wskazano na znaczące zaangażowanie studentów w tworzony z konsekwencją i troską o jakość system kształcenia oraz udział w grantach i pracach badawczych.

Kognitywistka wpisuje się w założenia Strategii UMK – to kierunek interdyscyplinarny, prowadzony w kooperacji z wieloma Instytutami, Katedrami i Centrami na naszym Uniwersytecie. Jest koordynowany przez Katedrę Kognitywistyki, którą kieruje dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK, współpracując jednocześnie z liczną grupą osób z zewnątrz oraz z reprezentantami otoczenia społeczno-gospodarczego. Kierunek realizuje także założenia programu IDUB, włączając badania naukowe do procesu dydaktycznego.

Jednostki, które prowadzą kierunki uhonorowane przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej certyfikatem, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia. W raporcie z wizyty na WFiNS zwrócono uwagę na dobre praktyki w zakresie konstrukcji programu studiów i jego realizacji. Ponadto do zdobycia wyróżnienia przyczyniły się kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz ich stałe doskonalenie się. Nie bez znaczenia pozostały także zasoby edukacyjne, które są wykorzystywane podczas zajęć. Doceniono cały proces kształcenia: od momentu przyjęcia na studia, poprzez weryfikację osiągnięć i efektów kształcenia studentek i studentów, aż po proces dyplomowania. Podkreślono także, że raport przygotowany przez Pracowników Katedry przy wsparciu władz Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz pracowników administracji w pełni oddawał jakość prowadzonych studiów, atmosferę oraz aktywność studentów.

PKA przyznaje Certyfikaty w czterech kategoriach: Doskonały kierunek, Zawsze dla studenta, Otwarty na świat i Partner dla rozwoju. Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Certyfikatami Doskonałości Kształcenia zostało wyróżnionych 26 kierunków studiów w Polsce.

Uchwała Prezydium PKA

pozostałe wiadomości