Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

O nas

fot. Andrzej Romański

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się jednostką, która ma swoją siedzibę w jednym z najnowocześniejszych budynków edukacyjnych w Polsce – Collegium Humanisticum. Prowadzimy studia stacjonarne (w tym doktoranckie) i podyplomowe. Kształcimy na kierunkach: architektura informacji, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kognitywistyka oraz zarządzanie informacją i bibliologia. Dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje proponujemy Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją lub Studia podyplomowe w zakresie publikowania sieciowego. Dodatkowo oferujemy liczne kursy i szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i praktyków.

Wyjątkowo dynamicznie rozwija się współpraca Instytutu z zagranicą. W ramach programów międzynarodowych oraz kontaktów indywidualnych, pracownicy jak również studenci wyjeżdżają na staże szkoleniowe i badawcze oraz konferencje międzynarodowe. Daje to możliwość zarówno prezentacji wyników, jak i gromadzenia materiałów potrzebnych do pracy naukowej. Dobry przykład stanowi animowany przez Unię Europejską program Erasmus+, którego celem jest podnoszenie poziomu kształcenia akademickiego i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru.

Naszym największym atutem jest doświadczona, stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra, która umiejętnie łączy naukę z praktyką. Wielokrotnie nasi pracownicy pełnią rolę ekspertów, konsultantów, specjalistów i doradców. Wysoką jakość kształcenia potwierdziły akredytacje zdobyte przez Wydział, w ramach którego do tej pory funkcjonował nasz Instytut. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego i profesora.

Instytut dysponuje nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem multimedialnym. Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy najnowsze technologie – m.in. zamieszczamy materiały dydaktyczne na platformie elektronicznej Moodle. Studenci mają stały i bezpłatny dostęp do Internetu oraz bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. Nasza siedziba mieści się w nowym, doskonale skomunikowanym ze śródmieściem oraz w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych budynku. Ponadto znajdujemy się w pięknym mieście, którego zespół staromiejski umieszczony został na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutem UMK z dnia 16 kwietnia 2019 roku, od 1 października 2019 r. nasza jednostka funkcjonuje w ramach nowego Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych pod nazwą Instytut Badań Informacji i Komunikacji. Kadrę naukowo-dydaktyczną tworzą, oprócz informatologów i bibliologów, dziennikarze oraz kognitywiści. Instytut został podzielony na 4 katedry: Katedrę Badań Przestrzeni Informacyjnej, Katedrę Kognitywistyki, Katedrę Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa oraz Katedrę Mediów Drukowanych i Cyfrowych.


Ważniejsze wydarzenia:

 • 1975 – uruchomiono Zaoczne Studium Bibliotekoznawstwa.
 • 1976 – powołano do życia Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – początkowo w strukturach Instytutu Filologii Polskiej. Zarówno ówczesny profil kształcenia, jak i prowadzone prace badawcze koncentrowały się wokół problemów społecznego funkcjonowania książki i biblioteki. Za czasem rozwinęły się w szeroko zakrojone badania nad dawną książką, czemu sprzyjały bogate księgozbiory historyczne bibliotek lokalnych i regionalnych. Wraz z rozwojem technologii informatycznej podjęto w Zakładzie BiIN budowę specjalizacji kształcącej studentów w tym zakresie. Poszerzeniu problematyki badawczej towarzyszyło zatrudnienie młodej kadry, szybko zdobywającej kolejne stopnie naukowe.
 • 1994 – Zakład przekształcony został w samodzielną Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, w ramach Wydziału Nauk Historycznych UMK.
 • 2000 – w Katedrze utworzono cztery zakłady oraz jedną pracownię: Zakład Informacji Naukowej, Zakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii, Zakład Książki Dawnej i Współczesnej, Zakład Wiedzy o Prasie, Pracownia Metod Komputerowych (zlikwidowana w 2015 r.).
 • 2003 – WNH UMK otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii.
 • 2004 – przekształcenie Katedry w Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii.
 • 2011 – przeprowadzka do nowej siedziby – Collegium Humanisticum.
 • 2014 – WNH UMK otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie bibliologii i informatologii.
 • 2016 – Instytut uruchomił nowy kierunek studiów – architekturę informacji.
 • 2019 – Instytut uruchomił studia II stopnia na kierunku architektura informacji.
 • 2019 – Instytut zmienił nazwę na Instytut Badań Informacji i Komunikacji i od roku akademickiego 2019/20 funkcjonuje w ramach Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Od teraz tworzą go cztery katedry: Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej; Katedra Kognitywistyki; Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa oraz Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych.