Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Prace dyplomowe

Procedura postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego – zgodnie z Zarządzeniem nr 175 Rektora UMK z dnia 25 września 2023 roku

 1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu zawodowego następuje na wniosek studenta złożony w terminie minimum 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
 2. Student składa wniosek w USOSweb o następującej treści: „Wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego. Pracę dyplomową pod tytułem „ ….” przygotowałem/ałam pod kierunkiem ……………………”. We wniosku student wpisuje tytuł pracy dyplomowej, imię i nazwisko promotora, załącza skan podpisanego przez promotora oświadczenia. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2wersja PDF
 3. Dziekan rozpatruje wniosek studenta w USOSadm.
 4. Dziekan, w porozumieniu z promotorem wskazuje przewodniczącego komisji.
 5. Pracownik dziekanatu wprowadza do USOSadm tytuł pracy, dane recenzenta i termin egzaminu.
 6. Student – po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych pracy dyplomowej:
 1. Promotor sprawdza poprawność i kompletność danych dotyczących pracy dyplomowej wprowadzonych przez studenta do APD i sprawdza pracę w JSA.
 2. Jeżeli w ocenie promotora praca nie budzi wątpliwości co do jej oryginalności promotor:
 1. Pracownik dziekanatu sprawdza czy student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów, wylicza w USOSadm średnią ocen ze studiów.
 2. Promotor i recenzent, nie później niż trzy dni przed terminem egzaminu dyplomowego, sporządzają i zatwierdzają recenzję w APD. Zatwierdzenie recenzji jest równoznaczne z jej elektronicznym podpisem.
 3. Jeżeli student uzyskał zaliczenia, zdał egzaminy i zaliczył obowiązkowe praktyki przewidziane w programie studiów oraz uzyskał pozytywną ocenę z pracy dyplomowej, dziekan dopuszcza studenta do egzaminu dyplomowego.
 4. Przewodniczący komisji sporządza w APD protokół z egzaminu dyplomowego. Członkowie komisji niezwłocznie zatwierdzają protokół w APD. Podpisy członków komisji zastępuje się ich uwierzytelnieniem w APD.

Wytyczne do pracy dyplomowej/magisterskiej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna