Instytut Badań Informacji i Komunikacji

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 4415
e-mail: ibik@umk.pl

Studia niestacjonarne

Obok studiów w trybie stacjonarnym Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK oferuje możliwość kształcenia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliologia w trybie niestacjonarnym, w systemie dwustopniowym:

Program studiów naszego kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu nauki o informacji i nauki o książce. Obok zajęć teoretycznych (w formie wykładów i konwersatoriów), prowadzone są przede wszystkim zajęcia praktyczne (w formie laboratoriów) z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania. Gwarantem poziomu merytorycznego zajęć jest wysoko wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna, co potwierdzają certyfikaty dwóch komisji akredytacyjnych, przyznane toruńskiemu ośrodkowi.

Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu – w wygodnym sobotnio-niedzielnym systemie. O przyjęciu na studia I stopnia decyduje wyłącznie złożenie wymaganych dokumentów. Studia II stopnia kierowane są do osób już posiadających tytuł licencjata lub równoważny naszego kierunku albo tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku studiów wyższych. O przyjęciu – decyduje złożenie wymaganych dokumentów.

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności praktyczne dają właściwe przygotowanie do pracy w ośrodkach informacji, firmach infobrokerskich, portalach internetowych, różnych typach bibliotek (publicznych, naukowych, w tym w działach specjalnych oraz obsługujących specjalne grupy czytelników). Zdobyta wiedza o prasie, książce, rynku wydawniczym i nowoczesnych technologiach predysponuje również do pracy nad tworzeniem wydawnictw elektronicznych oraz zatrudnienia w redakcjach prasowych, wydawnictwach i księgarniach.

Kierownik NSINiB: dr hab. Wanda A. Ciszewska – tai@umk.pl.

Dziekanat NSINiB: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel. (56) 611 44 15. Administracją studiów zajmuje się mgr Ewa Jaroszewska, e-mail: jaewa@umk.pl.